Тим за самовредновње

Тим за самовредновање
Предмет самовредновања у школској 2023/24. ће бити област квалитета која ће бити изабрана ,према плану самовредновања , у септембру. Планом ће се дефинисати предмет самовредновања, активности, време реализације, носиоци, исходи , инструменти и начини праћења. Рад на самовредновању ће организовати и координирати Тим за самовредновање, сачињен од 14 чланова, различитих профила- васпитача целодневног и полудневог боравка, мед.сестра- васпитача, стручни сарадници , представник родитеља и локалне самоуправе.

Чланови Тима за самовредновање:
1. Снежана Газетић Павошев, директор
2. Кесер - Коруга Драгана, васпитач целодневног боравка у насељеном месту
3. Драгана Ковачевић,педагог
4. Абић Наташа, васпитач полудневног боравка, у насељеном месту
5. Вулић Љиљана ,васпитач целодневног боравка
6. Стевић Николина, васпита целодневног боравка у граду
7. Ђорђевић Мирјана, васпита целодневног боравка у граду
8. Мирић Слађана, васпитач целодневног боравка
9. Тривунчић Марија , представник из реда Савета родитеља
10. Маријановић Марина, васпитач полудневног боравка, у насељеном месту
11. Ћујић Гордана, мед.сестра-васпитач
12. Цимеша Александра, мед.сестра-васпитач
13. Смиља Драганов, психолог
14. Дијана Иђошки,васпитач
15. Наташа Бабић,васпитач
16. Голубовић Зорица, педагог, координатор

Тим за самовредновање ће прикупљати и обрађивати податке везане за предмет самовреднивања и вршити анализу квалитета предмета самовредновања и на основу обрађених података дати извештај.

Самовредновање је један од начина за унапређивање рада установе.
Процес у коме учествују запослени, родитељи, деца, различити сарадници.