О установи

Предшколска установа „Вера Гуцуња" данас

Предшколска установа „Вера Гуцуња" представља мрежу дечјих вртића коју чине укупно 32 објекта, од тога 17 је у граду, а 15 објеката је у насељеним местима. Облици рада су следећи:
целодневни боравак ј а с л и ц е 
целодневни боравак о б д а н и ш т е 
полудневни боравак з а б а в и ш т е

Имамо укупно 85 васпитних група, од тога 13 јаслених група, 37 обданишних група, које укључују и 9 припремних предшколских група целодневног боравка, као и 35 група полудневног боравка - ЗАБАВИШТЕ.

Ц е л о д н е в н и боравак деце од једне до седам година - јасле, обданиште и припремне предшколске групе.

П о л у д н е в н и боравак деце - забавиште -припремне предшколске групе за децу у години пред полазак у школу.

Васпитно -образовни рад се изводи у 81 групи на српском језику, у 3 на мађарском и у 2 васпитнe групe двојезично ( српски и мађарски ). У Бачком Моноштору, ромска деца су интегрисана у редовне васпитне групе где се васпитно - образовни рад изводи на српском језику. У овом месту ради играоница за ромску децу (од три године) двојезично - на српском и ромском језику.

За реализацију и организацију рада у установи обезбеђен је одговарајући кадар, чија је стручна спрема у складу са Правилником о систематизацији послова и радних задатака.

Установа обавља своју делатност током године по календару рада који је усклађен са школским календаром. Радна година почиње 01. септембра 2020. и завршава се 31. августа 2021. Школска година за припремни предшколски програм почиње 01. септембра 2020. и завршава се 18. јуна 2021. (по школском календару).

Прво полугодиште почиње 01.септембра 2020., а завршава се 23. децембра 2020.

Друго полугодиште почиње 15. јануара 2021., а завршава се 18. јуна 2021.

У току школске године, деца имају зимски и пролетњи распуст. Зимски распуст почиње 24.12.2020., а завршава се 14.01.2021. Пролетњи распуст почиње 03.04., а завршава се 13.04.2021.