Плаћање

ЦЕНЕ УСЛУГА у предшколској установи:

ЕКОНОМСКА ЦЕНА ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА - Јаслени и обданишни програм: 17.028,76 динара
ЦЕНА ЗА РОДИТЕЉЕ: 3.405,76 динара

ЕКОНОМСКА ЦЕНА ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА - Припремно предшколски програм 14.725,27 динара
ЦЕНА ЗА РОДИТЕЉЕ: 2.945,06 динара

ЕКОНОМСКА ЦЕНА ПОЛУДНЕВНОГ БОРАВКА - Припремно предшколски програм 6.210,89 динара
ЦЕНА ЗА РОДИТЕЉЕ: 1.242,18 динара


ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА
Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи могу остварити:
деца из породица које су КОРИСНИЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
деца са СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ уколико ово право нису остварили на други начин;
деца БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА уколико ово право нису остварили на други начин.
Право на регресирање остварује се достављањем следеће документације до 05.ог у месецу, за ослобађање од тог месеца:
за децу из породица које су КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ - фотокопија важећег решења о оствареном праву на новчану социјалну помоћ;
за децу са СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ - фотокопија последњег решења о категоризацији детета или мишљења интерресорне комисије;
за децу 3. односно 4. реда рођења - фотокопија Извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
за децу БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА - фотогопија решења Центра за социјални рад о смештају детета у старатељску, хранитељску породицу или установу социјалне заштите.
Документацију доставити у РАЧУНОВОДСТВО УСТАНОВЕ: Венац Петра Бојовића 3. За све информације обратити се на бр. телефона рачуноводства: 414-254 и 412-390