Плаћање

ЦЕНЕ УСЛУГА у предшколској установи, за период од 03.01.2024:
ЕКОНОМСКА ЦЕНА ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА - Јаслени и обданишни програм: 25.899,06 динара
ЦЕНА ЗА РОДИТЕЉЕ: 5.179,82 динара
ЕКОНОМСКА ЦЕНА ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА - Припремно предшколски програм 22.354,16 динара
ЦЕНА ЗА РОДИТЕЉЕ: 4.470,84 динара
ЕКОНОМСКА ЦЕНА ПОЛУДНЕВНОГ БОРАВКА - Припремно предшколски програм 9.404,63 динара
ЦЕНА ЗА РОДИТЕЉЕ: 1.880,93 динара

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА

Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи могу остварити:
- деца из породица које су КОРИСНИЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
- деца са СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ уколико ово право нису остварили на други начин;
- деца БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА уколико ово право нису остварили на други начин.

Право на регресирање остварује се достављањем следеће документације до 05.ог у месецу, за ослобађање од тог месеца:
- за децу из породица које су КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ - фотокопија важећег решења о оствареном праву на новчану социјалну помоћ;
- за децу са СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ - фотокопија последњег решења о категоризацији детета или мишљења интерресорне комисије;
- за децу 3. односно 4. реда рођења - фотокопија Извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
- за децу БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА - фотогопија решења Центра за социјални рад о смештају детета у старатељску, хранитељску породицу или установу социјалне заштите.
Документацију доставити у РАЧУНОВОДСТВО УСТАНОВЕ на адресу Венац војводе Петра Бојовића 3.
За све информације обратити се на бр. телефона рачуноводства: 414-254 и 412-390