Плаћање

ЦЕНЕ УСЛУГА у предшколској установи:

ЕКОНОМСКА ЦЕНА ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА: 13.725,21 динара


ЦЕНА ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА РОДИТЕЉЕ: 2.745,05 динара


ЦЕНА ЦЕЛОДНЕВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ БОРАВКА ЗА РОДИТЕЉЕ: 2.367,52 динара


ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК: ЦЕНА УЖИНЕ У ПРИПРЕМНОЈ ГРУПИ ЗА РОДИТЕЉЕ 995,00 динара


ОСИГУРАЊЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ: 150,00 динара


ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА
Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи могу остварити:
деца из породица које су КОРИСНИЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
деца са СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ уколико ово право нису остварили на други начин;
деца БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА уколико ово право нису остварили на други начин.
Право на регресирање остварује се достављањем следеће документације до 05.ог у месецу, за ослобађање од тог месеца:
за децу из породица које су КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ - фотокопија важећег решења о оствареном праву на новчану социјалну помоћ;
за децу са СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ - фотокопија последњег решења о категоризацији детета или мишљења интерресорне комисије;
за децу 3. односно 4. реда рођења - фотокопија Извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
за децу БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА - фотогопија решења Центра за социјални рад о смештају детета у старатељску, хранитељску породицу или установу социјалне заштите.
Документацију доставити у РАЧУНОВОДСТВО УСТАНОВЕ: Венац Петра Бојовића 3. За све информације обратити се на бр. телефона рачуноводства: 414-254 и 412-390