Предшколска установа ВЕРА ГУЦУЊА Сомбор

Венац Петра Бојовића 3, Сомбор

Контакт телефони: 025/421-744, 025/444-070


Полазне основе рада

Годишњи план_2019-2020

Извештај о раду 2018-2019

Одлука о основној и додатној подршци детету и ученику 

Правилник за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о предшколском васпитању и образовању

Закон о раду

Закон о јавним набавкама

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о општим основама предшколског програма

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања

Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља

Пословник о раду Савета родитеља

Развојни план установе