АДРЕСА: Предшколска установа „Вера Гуцуња“, Сомбор
Венац војводе Петра Бојовића 3
тел/факс: 025 421 744
Е-mail: veragucunja@open.telekom.rs

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД 2014. - 2017.

 

ОБАВЕШТЕЊА:

ПУ "Вера Гуцуња"

С о м б о р

Дана: 08.04.2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Ускршњи празници обележавају се од 18.04.2014. - 21.04.2014. Први радни дан је 22.04.2014. Нерадни дани поводом Међународног празника рада су 01.05. и 02.05.2014.

ДИРЕКТОР,

Александра Перовић

ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ:

Пролећни распуст за децу забавишта почиње у четвртак, 17.априла 2014. године, а завршава се у среду, 23.априла 2014. Први радни дан је четвртак, 24. април.

УПИС ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

Евиденција за упис деце у ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК - ОБДАНИШТЕ за следећу школску годину биће вршена у Стручној служби (Спортска бб) у периоду од 07.05.2014. до 20.05.2014., након ажурирања података обнове уписа и увида у број слободних места у васпитним групама целодневног боравка у објектима ПУ „Вера Гуцуња“.

УПИС ДЕЦЕ У ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК - ЗАБАВИШТЕ:

ОГЛАС ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЕЦЕ ЗА УПИС У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Град Сомбор

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за друштвене делатности

Број: 60-2/2014-VII

Дана: 08.04.2014.

Сомбор

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Сомбора, на основу члана 97. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласника РС“, број 72/2009), расписује

ОГЛАС ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЕЦЕ ЗА УПИС У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

У предшколску установу (забавиште) уписују се сва деца пред полазак у школу.

Родитељ односно старатељ, пријављује дете за упис у предшколску установу ради похађања припремног предшколског програма.

У припремну предшколску групу, односно припремни предшколски програм за школску 2014./2015. годину уписују се деца која на дан почетка школске године (01. септембра 2014. године) имају пет и по до шест и по година, односно деца рођена од 01.03.2008. до 01.03.2009. године.

Родитељи односно старатељи деце рођене од 01.03.2009. до 31.08.2009. године, могу да упишу дете у припремну предшколску групу ако су заинтересовани за ранији полазак детета у школу, и биће примљени у објекат где има места.

Пријављивање деце ће се обављати у периоду од 07.05.2014. до 20.05.2014. године у објектима ПУ „Вера Гуцуња“ у граду и насељеним местима, сваког радног дана од 07:00 – 08:00 часова и од 12:00 – 13:00 часова, а уторком и четвртком, и, у поподневним сатима од 17:00 – 19:00 часова.

За пријаву детета за упис у предшколску установу потребно је приложити:

 1. Извод из Матичне књиге рођених за дете
 2. Важећу личну карту, са тачном адресом родитеља или старатеља
 3. Решење о старатељству за децу под старатељством
 4. Доказ о здравственом прегледу детета
 5. Попуњену пријаву (образац пријаве се добија код васпитача)

ЗАКОНСКА ЈЕ ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА ДА УПИШЕ ДЕТЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ.

Новчаном казном од 5.000,00 динара до 25.000,00 динара казниће се за прекршај родитељ односно старатељ, ако намерно или без оправданог разлога не упише дете у Предшколску установу ради похађања припремног предшколског програма или ако дете неоправдано изостаје из предшколске установе (члан 162. Закона).

НАЧЕЛНИК,

Горан Тодорић

ПУ "Вера Гуцуња"

С о м б о р

Дана: 14.02.2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу Решења Градског већа бр. 06-32/2014-III од 13.02.2014. године, о образовању цена и услуга целодневног и полудневног боравка у Предшколској установи "Вера Гуцуња" из Сомбора, образују се нове цене услуга са применом од 01.03.2014.

ЕКОНОМСКА ЦЕНА ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА: 13.725,21 ДИНАРА

ЦЕНА ЗА РОДИТЕЉЕ: 4.117,57 ДИНАРА

ЦЕНА ЗА ПРИПРЕМНУ ГРУПУ ЗА РОДИТЕЉЕ: 2.745,05 ДИНАРА

ЕКОНОМСКА ЦЕНА ПОЛУДНЕВНОГ БОРАВКА: 4.965,22 ДИНАРА

ЕКОНОМСКА ЦЕНА ЗА ПРИПРЕМНУ ГРУПУ ЗА РОДИТЕЉЕ: 1.490,00 ДИНАРА

Р а ч у н о в о д с т в о

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за друштвене делатности Градске управе Града Сомбора даје следеће

У први разред основне школе школске 2014./2015. године уписују се деца, која на дан почетка школске године 01.септембра 2014. године, имају 6,5 до 7,5 година, односно деца рођена од 01.03.2007. до 01.03.2008.

Пријављивање деце за упис у први разред основе школе обавезни су да изврше родитељи, а за децу под старатељством, старатељ или орган старатељства.

Градска управа ће на основу пријава родитеља, односно старатеља, сачинити евиденцију и обавестити школе и родитеље о деци која су стасала за упис у школу.

Подручја основних школа у граду Сомбору утврдила је Скупштина Града.

Основна школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Родитељ може да изабере основу школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи, најкасније до 03.фебруара 2014. године.

О терминима евидентирања деце, испитивања и провери спремности деце за упис и о упису у школу, Градска управа Града Сомбора ће благовремено обавестити родитеље путем јавних гласила, школа и Предшколске установе.

НАПОМЕНА:

У складу са чланом 69. став 2. Закона о основном образовању и васпитању, ученику коме је на основу захтева родитеља, односно старатеља, омогућено да похађа школу ван подручја коме припада, има право на бесплатан превоз САМО У ОКВИРУ ШКОЛСКОГ ПОДРУЧЈА У КОЈЕМ ИМА ПРЕБИВАЛИШТЕ.

НАЧЕЛНИК,

Горан Тодорић

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА

Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи могу остварити:

 • ДЕЦА ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ СУ КОРИСНИЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
 • ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ уколико ово право нису остварили на други начин
 • ДЕЦА ТРЕЋЕГ ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА ИСТЕ МАЈКЕ
 • ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА уколико ово право нису остварили на други начин

ПРАВО НА РЕГРЕСИРАЊЕ ОСТВАРУЈЕ СЕ НАКОН ШТО РОДИТЕЉ ДОСТАВИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ у рачуноводство (Венац Петра Бојовића 3) ДО 5.ОГ У МЕСЕЦУ, ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ТОГ МЕСЕЦА:

 • за децу из породица које су корисници новчане социјалне помоћи - ФОТОКОПИЈА ВАЖЕЋЕГ РЕШЕЊА О ОСТВАРЕНОМ ПРАВУ НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
 • за децу са сметњама у развоју - ФОТОКОПИЈА ПОСЛЕДЊЕГ РЕШЕЊА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ДЕТЕТА ИЛИ МИШЉЕЊЕ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ
 • за децу 3., односно 4. реда рођења - ФОТОКОПИЈА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА СВУ ДЕЦУ У ПОРОДИЦИ
 • за децу без родитељског старања - ФОТОКОПИЈА РЕШЕЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД О СМЕШТАЈУ ДЕТЕТА У СТАРАТЕЉСКУ, ХРАНИТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ ИЛИ УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

АКТУЕЛНОСТИ:

Моја башта у чаши

Деца старије групе вртића "Бубамара", васпитачице Гордане Трифковић, су направила своју башту. У чаше испред своје собе посејали су шаргарепу, тиквице, краставац, црни и бели лук. Деца ће пратити како се током времена њихова башта развија, како биљке клијају и расту, те их по потреби заливати и неговати.

ФОТОГРАФИЈЕ