АДРЕСА: Предшколска установа „Вера Гуцуња“, Сомбор
Венац војводе Петра Бојовића 3
тел/факс: 025 421 744
Е-mail: veragucunja@open.telekom.rs

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД 2014. - 2017

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД 2014. - 2017 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

 

ОБАВЕШТЕЊА:

EВИДЕНЦИЈА ДЕЦЕ ЗА УПИС У ШКОЛСКОЈ 2014/2015

Евиденција деце за упис на слободна места у текућој школској 2014/2015 години вршиће се од 15.10.2014., сваке среде од 14:00 до 17:00 у просторијама Стручне службе, Спортска бб (СЕЛЕНЧА).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- Број личне карте родитеља и ЈМБГ родитеља

- ЈМБГ детета (из здравствене књижице)

- Уверење о запослености оба родитеља

ПЛАЋАЊЕ:
ЦЕНЕ УСЛУГА у предшколској установи:

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК: 4.117,21 ДИНАРА

ЦЕЛОДНЕВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ БОРАВАК: 2.745,05 ДИНАРА

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК: 1.490,00 ДИНАРА

ОСИГУРАЊЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ: 150,00 динара

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА

Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи могу остварити:

  • деца из породица које су КОРИСНИЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
  • деца са СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ уколико ово право нису остварили на други начин;
  • деца БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА уколико ово право нису остварили на други начин.

Право на регресирање остварује се достављањем следеће документације до 05.ог у месецу, за ослобађање од тог месеца:

  1. за децу из породица које су КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ - фотокопија важећег решења о оствареном праву на новчану социјалну помоћ;
  2. за децу са СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ - фотокопија последњег решења о категоризацији детета или мишљења интерресорне комисије;
  3. за децу 3. односно 4. реда рођења - фотокопија Извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
  4. за децу БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА - фотогопија решења Центра за социјални рад о смештају детета у старатељску, хранитељску породицу или установу социјалне заштите.

Документацију доставити у РАЧУНОВОДСТВО УСТАНОВЕ: Венац Петра Бојовића 3. За све информације обратити се на бр. телефона рачуноводства: 414-254 и 412-390

АКТУЕЛНОСТИ:

IX јесењи стручни сусрети медицинских сестара Предшколских установа Србије

У период од 05.11. - 09.11.2014., у Врњачкој Бањи, одржани су "IX јесењи стручни сусрети медицинских сестара Предшколских установа Србије". Наша установа приказала је два рада - примере добре праксе: рад у области физичког развоја деце и рад у области праћења и документовања развоја деце - ПОРТОФОЛИО. На овим стручним сусретима, поред аутора радова, из наше установе присуствовала је директорка , Александра Перовић, као и педагог, Нада Стојиљковић и психолог, Ида Кронић.

5. новембра 2014. , у оквиру пленарних предавања, наша установа је презентовала пример добре праксе у области подстицања природних облика кретања, рад под називом „Лопта као магија“. Аутори рада, мед.сестра-васпитач, Гордана Живковић и стручни сарадник за физичко васпитање, Војислав Дубравац, приказали су овај рад који за циљ има: пазвијање способности коришћења лопте у игри на различите начине, развијање моторике чиме се утиче на целокупан развој детета, рану физичку стимулацију деце јасленог узраста и развијање интелектуалних способности.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДА "ЛОПТА КАО МАГИЈА"

6.11. 2014., у оквиру пленарних предавања другог дана, презентован је рад "МОЈ ПОРТФОЛИО, МОЈА ПОСТИГНУЋА". Аутори рада, мед.сестра - васпитач, Александра Младеновић и васпитач, Снежана Терзин приказали су целокупан процес путем кога су, у својој пракси, дошли до реализације циља: Формирање колекције, збирке, стално ажурираних информација које документују дететов напредак и карактеристике које се развијају и мењају, а кроз задатак да прикупљају информације током континуираног праћења и то кроз: Белешке о посматрању; Анегдотске белешке; Записе разговора са родитељима; Чек листе; Упитник; Фотографије дечјег рада и достигнућа; Узорци дечјих радова. Директорка наше установе, Перовић Александра, имала је улогу модератора ове групе у којој је наша установа приказала свој рад.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДА "МОЈ ПОРТФОЛИО, МОЈА ПОСТИГНУЋА"